Himērisma monitorings

Transplant?cija un monitorings

P?d?jo tr?sdesmit gadu laik? kaulu smadze?u un perif?risko asi?u cilmes š?nu transplant?cija vis? pasaul? k?uvusi par plaši pielietotu ?rst?šanas proced?ru vair?ku saslimšanu gadijum?. Alog?n? transplant?cija tiek izmantota, lai ?rst?tu sirpjveida an?mijas, smagu aplastisko an?miju, talass?mijas, ak?tas leikozes, hronisku mieloleikozi un citas slim?bas.P?c transplant?cijas ir ?oti b?tiski zin?t, vai jaunaj?m asinsrades š?n?m ir donora vai recipienta izcelsme. No t? var secin?t, cik veiksm?ga bijusi transplant?cija, cik ?tri notiek un notiks recipienta asins š?nu aizvietošana ar donora izcelsmes š?n?m. Asins š?nu izcelsmes p?t?šanu p?c transplant?cijas sauc par him?risma anal?zi jeb monitoringu.

Kopš 2006. gada ar? Latvij? ir iesp?ja veikt alog?nu transplant?ciju smagu slim?bu pacientiem. Ir ?oti svar?gi regul?ri uzraudz?t recipienta un donora š?nu attiec?bu recipienta organism? – tas dod iesp?ju nov?rt?t transplant?cijas rezult?tus un ar? kori??t t?l?ko terapiju.

Kas ir him?risms?

S?kotn?ji, tika uzskat?ts, ka p?c veiksm?gas transplant?cijas visas asinsrades sist?mas š?nas att?st?s no donora cilmes š?n?m. P?d?jo gadu laik? ir pier?d?ts, ka p?c transplant?cijas donora un recipienta hematopo?zes var koeksist?t. T?ds st?voklis tiek saukts par jaukto him?rismu un var beigties ar autologo š?nu p?rsvaru (autologous recovery). Ja p?c transplant?cijas vis?m asinsrades š?n?m ir donora izcelsme, run? par pilno him?rismu un pacientu sauc par pilno him?ru.

Anal?zes apraksts, referentie lielumi

Metodes uzdevums ir noteikt him?risma pak?pi un att?st?bu p?ctransplant?cijas period?. Metodes pamat? ir hromosom?l?s DNS anal?ze, kur? recipienta un donora audu paraugos tiek test?ti un sal?dzin?ti konkr?tu lokusu specifiskie ?en?tiskie mar?ieri, t? sauktie STR (no “short tandem repeats” - ?sie fragmentu atk?rtojumi). Katrs indiv?ds viena lokusa ietvaros manto divas STR sekvences. Popul?cij? STR sastopam?bas biežums daž?dos lokusos vari?, l?dz ar to, jo vair?k lokusu tiek analiz?ts, jo ieg?st vair?k informat?vo all??u him?risma anal?zei. Him?risma testa veikšanai b?tiska noz?me ir analiz?jamo lokusu skaitam, jo donora un recipienta paraugiem bieži ir tuvu radniec?ga izcelsme, kas ierobežo informat?vo lokusu daudzumu. M?s test?jam 15 STR lokusus; metode dod iesp?ju noteikt cita cilv?ka – donora - genoma kl?tb?tni recipienta asin?s pat 1% apjom?.

Donora š?nu procentu?lais daudzums recipienta asin?s, zem?ks par 85%, liecina par neveiksm?gu transplant?ciju un signaliz? par nepieciešam?bu veikt pacienta pastiprin?tu nov?rošanu.

Anal?zei ir nepieciešami sekojošie paraugi:

 • Donora venozo asi?u vai siekalu paraugs;
 • Recipienta venozo asi?u vai siekalu paraugs pirms transplant?cijas;
 • Recipienta venozo asi?u paraugs – p?c transplant?cijas un turpm?k ar ?rsta noteiktiem interv?liem.
 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha