Krūts un olnīcu vēzis

DNS tests iedzimt? kr?ts un oln?cu v?ža riska noteikšanai.

No visiem ?aundab?gajiem audz?jiem p?rmantoti tiek apm?ram 20%, kas liecina, ka to veidošanos un att?st?bu nosaka g?nu mut?cijas. Katram p?rmantotam v?ža veidam ir savas rakstur?gas mut?cijas. To rezult?t? risks saslimt ar ?aundab?gu audz?ju palielin?s l?dz pat 20 reiz?m.

Ieteicams veikt testu, ja ?imenes ciltskok?:

 • divi un vair?ki kr?ts vai oln?cu audz?ju gad?jumi pirm?s un otr?s pak?pes asinsradiniec?m;
 • k?dai no radiniec?m diagnostic?ts kr?ts v?zis l?dz 40  gadu vecumam;
 • k?dai no radiniec?m diagnostic?ts oln?cu v?zis l?dz 50 gadu vecumam;
 • kr?ts un oln?cu v?zis diagnostic?ts vienai  no radiniec?m jebkur? vecum?;
 • kr?ts v?zis konstat?ts radiniekam – v?rietim.

Testa apraksts.

Mut?cijas BRCA1 g?n?. Daž?d?m popul?cij?m ir nov?rojams atš?ir?gs mut?ciju polimorfisms. Latvijas popul?cijai rakstur?gas ?etras izplat?t?k?s mut?cijas:

 • 20. eksons - mut?cija 5382insC
 • 2. eksons - mut?cija 185delAG
 • 5. eksons - mut?cija 300T>G
 • 11. eksona fragments - mut?cija 4154delA.

Diagnostika: DNS tests

PCR (?etru fragmentu amplifik?cija) un sekojoša DNS sekvenc?šana

Nepieciešamais paraugs:

1-3 ml perif?ro asi?u (ar antikoagulantu) vai siekalu paraugs (uztriepe no mutes g?ot?das)

Ieguvumi:

 • laic?ga predispon?t?bas noteikšana kr?ts/oln?cu v?ža att?st?bai;
 • sieviet?m – savlaic?ga profilaktisk? apr?pe;
 • onkologiem – optim?las terapijas izv?le, pastiprin?ta uzman?ba gad?jumiem ?imen?, iesp?ja nov?rst vai savlaic?gi detekt?t recid?vu;
 • izsl?gt mut?cijas ?imenes locek?iem, kas nav to p?rmantojuši.

Lai pieteiktos laboratorijas apmekl?jumam un nodotu paraugu k?da testa veikšanai, l?dzu,

 • zvan?t: 67425241
 • s?t?t inform?ciju, nor?dot veicamo anal?zi,  cilv?ka, kam j?veic izmekl?jums v?rds un  uzv?rds, dzimšanas gads,  v?lamais pie?emšanas datums, laiks un J?su t?lru?a numurs uz e-pasta adresi info@genera.lv


 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha