Laktozes nepanesamība

Laktozes intolerances (nepanesam?bas) DNS tests pieaugušajiem

Kas ir laktozes intolerance?

Laktozes intolerance noz?m?, ka cilv?ka gremošanas sist?ma nesp?j sagremot p?rtiku, kuras sast?v? ir piena cukurs - laktoze, jo organisms neizstr?d? speci?lu fermentu- lakt?zi.

Agr? b?rn?b? lakt?zes daudzums parasti ir pietiekams visiem, bet, cilv?kam pieaugot, tas var main?ties. Atkar?b? no p?rmantotajiem g?niem, lakt?zes daudzums pieaugušam cilv?kam ir pietiekams vai gadu gait? b?tiski samazin?s. Nesaš?eltais piena cukurs neuzs?cas zarnu sieni??s un, paliekot gremošanas sist?m?, kalpo par bar?bu daž?d?m bakt?rij?m, kas izraisa:

§ Diskomforta saj?tu v?der?

§ G?zu veidošanos

§ Caureju

§ S?pes v?der?.

Š?di gremošanas trauc?jumi cilv?kiem ir sastopami bieži. Laktozes intolerance nav ?oti b?stama vesel?bai, bet, t?s nov?ršana var b?tiski uzlabot J?su pašsaj?tu un dz?ves kvalit?ti.

Anal?zes apraksts.

Laktozes intoleranci noteikt tikai p?c simptomiem ir gr?ti, jo daudzas slim?bas izraisa l?dz?gus gremošanas trauc?jumus. Parasti tiek izmantoti daž?di elpas testi, kuru laik? p?c laktozes iedzeršanas tiek noteiktas izelpoto g?zu izmai?as. Tom?r šie testi ir neprec?zi un aiz?em vair?kas stundas.

M?s pied?v?jam vienk?ršu un prec?zu ?en?tisko testu laktozes intolerances noteikšanai. G?nu testa rezult?t? tiks noskaidrots, vai Jums ir/nav g?na LCT mut?cija, kas ir atbild?ga par nepietiekamu lakt?zes daudzumu J?su organism?.

Ko dar?t, ja ir diagnostic?ta laktozes intolerance?

Laktozes intolerances izrais?tos gremošanas trauc?jumus var nov?rst:

 • Sav? ?dienkart? iek?aujot piena produktus ar zemu laktozes saturu vai izvairoties no laktozi saturošiem produktiem visp?r.
 • P?c ?rsta izv?rt?juma un ieteikuma lietojot lakt?zi saturošus medikamentus, kas pal?dz?s š?elt piena cukuru un ?dienkarti nemain?t.

Lai pieteiktos laboratorijas apmekl?jumam un nodotu paraugu k?da testa veikšanai, l?dzu,

 • zvan?t: 67425241
 • s?t?t inform?ciju, nor?dot veicamo anal?zi,  cilv?ka, kam j?veic izmekl?jums v?rds un  uzv?rds, dzimšanas gads,  v?lamais pie?emšanas datums, laiks un J?su t?lru?a numurs uz e-pasta adresi info@genera.lv
 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha