Neinvazīvs prenatāls augļa rēzus faktora (RhD) DNS tests no mātes asinīm

Kas ir r?zus faktors (RhD)?

R?zus faktoru nosaka p?c olbaltumvielas - r?zus D antig?na (RhD) kl?tb?tnes vai iztr?kuma uz eritroc?tu (sarkano asins š?nu) virsmas. Ja uz eritroc?tu virsmas ir r?zus D antig?ns, tad cilv?ks ir r?zus pozit?vs: RhD+. Ja uz eritroc?tu virsmas r?zus D antig?na nav, tad cilv?ks ir r?zus negat?vs: RhD-.

Kas nosaka, vai cilv?ks b?s r?zus pozit?vs vai negat?vs?

Cilv?ka r?zus faktoru nosaka g?ns RHD, kura produkts ir olbaltumviela - antig?ns RhD.  Cilv?kiem ir divi hromosomu komplekti – viens mantots no m?tes, otrs – no t?va, t?p?c katr? m?su š?n? ir divas g?na RHD kopijas –al?les; ja abas kopijas funkcion? un ražo antig?nu RhD, tad cilv?ks ir r?zus pozit?vs – homozigots, savuk?rt, ja tikai viena kopija ir akt?va: r?zus pozit?vs – heterozigots. R?zus negat?viem cilv?kiem abas g?na RHD al?les ir nefunkcion?las, antig?ns RhD neveidojas vai ar? ir neakt?vs.

Kas ir r?zus faktoru nesader?ba?

R?zus faktoru nesader?ba rodas gad?jumos, kad r?zus negat?vam cilv?kam, kuram uz eritroc?tiem nav r?zus D antig?na, asinsrit? non?k r?zus pozit?vas asinis ar r?zus D antig?nu.  Rezult?t? r?zus D antig?ns tiek atpaz?ts k? sveš?ermenis un pret to veidojas antivielas.

R?zus faktoru nesader?ba var rad?t komplik?cijas gan p?c asins p?rliešanas, gan gr?tniec?bas laik?. Gr?tniec?bas laik? r?zus faktoru nesader?ba var veidoties gad?jumos, kad  gr?tniece ir r?zus negat?va, bet gaid?m? b?rna biolo?iskais t?vs ir r?zus pozit?vs, jo tad past?v iesp?ja, ka auglis var?tu b?t r?zus pozit?vs, k? rezult?t? gr?tnieces asin?s veidotos antivielas pret aug?a antig?nu RhD.

Pirm?s gr?tniec?bas laik? antivielas rodas reti un b?rns parasti piedzimst vesels. Ar katru n?kamo gr?tniec?bu komplik?ciju risks pieaug. R?zus antivielas trauc? aug?a att?st?bu, var izrais?t priekšlaic?gas dzemd?bas vai b?rna saslimšanu ar jaundzimušo hemol?tisko slim?bu.

Vai vis?m gr?tniec?m b?tu ieteicams veikt “Neinvaz?vo prenat?lo aug?a r?zus faktora (RhD) DNS tesu no m?tes asin?m”?

N?. Testu ieteicams veikt tikai t?m r?zus negat?v?m gr?tniec?m, kur?m gaid?m? b?rna t?vs ir r?zus pozit?vs – heterozigots, vai ar? situ?cij?s, kad tr?kst piln?gas inform?cijas par gaid?m? b?rna biolo?isk? t?va r?zus faktoru.

K?p?c r?zus negat?v?m gr?tniec?m  b?tu ieteicams noteikt aug?a r?zus faktoru?

Jo past?v iesp?ja, ka auglis var?tu b?t r?zus pozit?vs un gr?tnieces asin?s var?tu veidoties antivielas pret aug?a antig?nu RhD.

Pirm?s gr?tniec?bas laik? antivielas rodas reti un b?rns parasti piedzimst vesels. Ar katru n?kamo gr?tniec?bu komplik?ciju risks pieaug. R?zus antivielas trauc? aug?a att?st?bu, var rad?t priekšlaic?gas dzemd?bas vai b?rna saslimšanu ar jaundzimušo hemol?tisko slim?bu.

K?da ir iesp?jam?ba, ka auglis var?tu b?t r?zus pozit?vs?

 • Ja gaid?m? b?rna t?vs ir homozigots (abas g?na RHD al?les ir funkcion?jošas), tad auglis piln?gi noteikti b?s r?zus pozit?vs. Tas ar? noz?m?, ka visi š? v?rieša p?cn?c?ji b?s r?zus pozit?vi - vienalga, vai b?rna m?te ir r?zus pozit?va vai negat?va.  Ja gr?tniece ir r?zus negat?va, vi?ai b?s nepieciešama papildus terapija.
 • Ja gaid?m? b?rna t?vs ir heterozigots (viena no vi?a div?m g?na RHD al?l?m ir funkcion?joša),  past?v 50% iesp?jam?ba, ka auglis var?tu b?t r?zus pozit?vs, un 50% iesp?jam?ba, ka r?zus negat?vs. Š?dos gad?jumos r?zus negat?vai gr?tniecei b?tu ieteicams katras gr?tniec?bas laik? p?rbaud?t aug?a r?zus statusu (pozit?vs vai negat?vs).

Vai var gr?tnieces asins paraug? noteikt  aug?a r?zus faktoru?

J?, var. S?kot no apm?ram 10. gr?tniec?bas ned??as, m?tes asin?s s?k cirkul?t aug?a ?rpusš?nu (br?v?) DNS, kuru ir iesp?jams izol?t (att?r?t) no m?tes asin?m un veikt aug?a r?zus faktora noteikšanu.

Anal?zes apraksts

Neinvaz?va aug?a r?zus faktora noteikšana ir absol?ti nekait?ga proced?ra - gan auglim, gan gr?tniecei. No gr?tnieces tiek pa?emti divi paraugi: venoz?s asinis un uztriepe no mutes g?ot?das  jeb „siekalu paraugs”.

No gr?tnieces asin?m tiek izol?ta aug?a cirkul?još? DNS.

Neinvaz?vais prenat?lais aug?a r?zus faktora DNS tests ietver: divu g?na RHD fragmentu, divu blakus esoša g?na fragmentu, Y hromosomas un kontroles DNS fragmentu kl?tb?tnes noteikšanu.

Lai pieteiktos laboratorijas apmekl?jumam un nodotu paraugu k?da testa veikšanai, l?dzam zvan?t: 67425241 vai rakst?t uz e-pastu info@genera.lv nor?dot veicamo anal?zi,  cilv?ka, kam j?veic izmekl?jums: v?rdu un  uzv?rdu, dzimšanas gadu, v?lamo laboratorijas apmekl?juma datumu, laiku un t?lru?a numuru.

 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha