Pārmantotā hemohromatoze

Kas ir p?rmantot? hemohromatoze?

P?rmantot? hemohromatoze (HH) ir iedzimta saslimšana, kuras pacientiem ir izmain?ti dzelzs vielmai?as procesi. Simptomi labi padodas nov?ršanai, ja slim?bu diagnostic? pareizi un laikus. Pret?j? gad?jum?, ne?rst?jot, tas draud ar daž?du org?nu smagiem boj?jumiem.

Cilv?ka organisms nepieciešamo dzelzs daudzumu absorb? no uztura un kad tas sasniedzis pietiekamu l?meni, pašregul?cijas rezult?t? dzelzs uzs?kšan?s tiek limit?ta. Savuk?rt HH ietekm? organisms uzkr?j lieku dzelzs daudzumu, jo ir trauc?ts šis regul?cijas meh?nisms.

Laika gait? liek? dzelzs uzkr?jas aknu, sirds, aizku??a dziedzera, loc?tavu u.c. š?n?s, kas var novest pie šo org?nu smag?m saslimšan?m. Piem?ram, aknu cirozes, aknu v?ža, diab?ta, sirds slim?b?m u.tml.

HFE g?na molekul?r? diagnostika pal?dz atkl?t l?dz pat 90% saslimšanas gad?jumu. Š? metode nedod atbildes uz simptom?tiskiem jaut?jumiem – vai un cik daudz liek? dzelzs daudzums ir uzkr?jies k? ar? par iesp?jamo audu boj?jumu smaguma pak?pi.

Anal?zes galvenais m?r?is ir atkl?t saslimšanu, lai laikus uzs?ktu terapiju, kas ?auj izvair?ties no smagiem loc?tavu, aknu, sirds u.c. org?nu boj?jumiem.

Anal?zes apraksts

1996. gad? tika atkl?ts g?ns HFE, kas atbild par p?rmantot?s HH iesp?jam?bu. Visbiež?k HH iemesls ir mut?cijas G(845)A un C(187)G. Ja b?rns no vec?kiem mantojis abas kopijas boj?t? g?na, tas noz?m?, ka dz?ves laik? vi?am att?st?sies HH. Savuk?rt cilv?ki, kas manto tikai vienu izmain?to g?nu, paši ar HH nesaslimst, toties var nodot t?l?k saviem b?rniem šo g?nu.

T?tad, ja abi vec?ki ir tikai HH nes?ji, katram no vi?u b?rniem ir 25% iesp?jam?ba sa?emt abas main?t?s g?nu kopijas. Daž?d?s popul?cij?s HH sastopam?bas biežums ir vid?ji 0,3% iedz?vot?ju.

Hemohromatozes terapija

Hemohromatoze ir viena no ?en?tiskaj?m saslimšan?m, kurai iesp?jama vienk?rša un efekt?va terapija. Dzelzs l?menis tiek uztur?ts norm? ar nes?p?gu un sal?dzinoši ned?rgu proced?ru – regul?ru asins nolaišanu. S?kotn?ji pacientiem t? nepieciešama biež?k, l?dz sasniegts norm?ls Fe l?menis asin?s. Ilgtermi?? nov?rojoties pie ?rsta, asins nodošanas proced?ras tiek noz?m?tas tikai nepieciešam?bas gad?jumos, lai uztur?tu norm?lu Fe l?meni

Konfidenciali?te un ?tikas principi

Anal?zes rezult?ti ir stingri konfidenci?li. Tie tiks nos?t?ti tikai testu noz?m?jušajam,  ?rst?jošajam ?rstam vai pacientam. Pacients par DNS anal?zes rezult?tiem var konsult?ties ar savu ?rstu.  Ar konkr?t? pacienta paraugu tiks veikts tikai noz?m?tais tests, citiem nol?kiem tas nek?dos apst?k?os netiks izmantots.

Lai pieteiktos laboratorijas apmekl?jumam un nodotu paraugu k?da testa veikšanai, l?dzu,

 • zvan?t: 67425241
 • s?t?t inform?ciju, nor?dot veicamo anal?zi,  cilv?ka, kam j?veic izmekl?jums v?rds un  uzv?rds, dzimšanas gads,  v?lamais pie?emšanas datums, laiks un J?su t?lru?a numurs uz e-pasta adresi info@genera.lv
 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha