Analīzes apraksts

Paternit?tes/maternit?tes testus veic gad?jumos, kad ir nepieciešams noskaidrot b?rna biolo?isko izcelsmi.

 

Anal?zes pamat? ir paties?ba, ka katrs cilv?ks manto pusi savu DNS molekulu (hromosomu) no m?tes, pusi – no t?va. Lai var?tu noteikt b?rna biolo?isko izcelsmi, tiek sal?dzin?ti iesp?jam? t?va, b?rna un m?tes DNS molekulu profili. DNS profils (STR genotips) katram cilv?kam ir gandr?z unik?ls, jo varb?t?ba, ka diviem v?riešiem, kuri nav asinsradinieki, b?s identisks DNS profils, ir minim?la. Šo DNS profilu ?paš?bu ar? izmanto paternit?tes test?, lai noteiktu b?rna biolo?isko izcelsmi.

 

Paternit?tes testa precizit?te ir tieši proporcion?la test?jamo DNS rajonu (lokusu) skaitam. V?l nesen? pag?tn? Latvij? paternit?tes testos tika sal?dzin?ti DNS profili ar 10 DNS lokusiem. Šodien par vislab?ko metodi paternit?tes pier?d?šanai tiek atz?ts DNS profils, kur? v?rieša, b?rna un m?tes paraugos tiek sal?dzin?ti ne maz?k k? 15 DNS lokusi. To, kurus lokusus analiz?t, nosaka starptautiskas tiesu medic?nas instit?cijas, tap?c m?sdien?s faktiski visas laboratorijas test? to pašu lokusu komplektu un rezult?ti ir savietojami.

 

SIA GenEra pied?v? paternit?tes noteikšanu ar sist?mu AmpFlSTR® Identifiler Plus™, to izstr?d?jusi firma “Applied Biosystems” – atz?ts l?deris pasaul? DNS anal?žu jom?. Š? sist?ma dod iesp?ju analiz?t 15 DNS lokusus.

 

Metode re?istr?ta un sertific?ta Vesel?bas Statistikas un Medic?nas Tehnolo?iju a?ent?r?, kods La/MoB 068.

Lai pieteiktos laboratorijas apmekl?jumam un nodotu paraugu k?da testa veikšanai, l?dzu,

 • zvan?t: 67425241
 • s?t?t inform?ciju, nor?dot veicamo anal?zi,  cilv?ka, kam j?veic izmekl?jums v?rds un  uzv?rds, dzimšanas gads,  v?lamais pie?emšanas datums, laiks un J?su t?lru?a numurs uz e-pasta adresi info@genera.lv
 • Aizpildot pieteikš?n?s formu ANON?MAM, NEKL?TIENES paternit?tes DNS testam

ANON?MA PATERNIT?TES DNS TESTA REZULT?TS NAV IZMANTOJAMS TIES? UN NAV DER?GS JURIDISKU JAUT?JUMU RISIN?ŠANAI!

 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha