Jautājumi par testu

Cik ilgu laiku tas aiz?em?

Parasti rezult?ti ir gatavi piecu darba dienu laik?.

 

Kas nepieciešams?

Veicot paternit?tes testu, vis?m iesaist?taj?m pilngad?gaj?m person?m j?izlasa un j?paraksta piekrišanas veidlapa. Jums tiks l?gts uzr?d?t personu apliecinošu dokumentu.

 

Vai iesaist?taj?m pus?m oblig?ti j?ierodas kop??

Ja Jums nav iesp?ju ierasties kop?, uz testu varat n?kt ar? atseviš?i.

 

Cik vecam j?b?t b?rni?am, lai veiktu testu?

Paternit?tes testu var veikt jebkur? vecum?, ar? tikko dzimušam z?dainim. T? k? tiek ?emts tikai siekalu paraugs, tas b?rni?am nav ne s?p?gi, ne b?stami.

 

K?di ir nepieciešamie paraugi?

M?sdien?s anal?zes veikšanai pietiek ar dažiem simtiem š?nu, t?d?? par droš?ko un ?rt?ko atz?ts t.s. siekalu paraugs: uztriepe no mutes g?ot?das, ta?u test?šanai var izmantot ar? citu audu paraugus (asinis utt.).

 

K?dus rezult?tus es sa?emšu?

J?s sa?emsiet eksperta atzinumu (atbilstošu Tiesu Ekspertu likuma 11.pantam) ar:


§ Anal?zes aprakstu, kur? min?tas test? iesaist?t?s personas, anal?zes metodika, izmantot?s ier?ces un rea?enti;

§ DNS profila sal?dzin?juma tabulu m?tei, b?rnam/-iem un iesp?jamam t?vam;

§ Eksperta secin?jumu:

· pozit?va rezult?ta gad?jum? - ar procentos izteiktu varb?t?bu, ka test?tais v?rietis ir test?t? b?rna biolo?iskais t?vs;

· negat?va rezult?ta gad?jum? – ka paternit?tes iesp?ja ir izsl?gta.

 

K? tiek pazi?oti testa rezult?ti ?

Lai garant?tu konfidencialit?ti, nek?das zi?as telefoniski netiks sniegtas, ja j?s zvan?siet uz laboratoriju. Atzinumu klients sa?em tikai paša izv?l?t? veid? – ar elektronisko pastu, ierakst?t? v?stul? vai sa?emot pats laboratorij?. Protams, klients var atst?t savu telefona numuru un vienoties, ka laboratorijas darbinieks piezvana un pazi?o rezult?tu.

 

K?das ir papildus iesp?jas?

Anon?ms paternit?tes tests vai atnestu (pa pastu ats?t?tu) paraugu test?šana.

Anon?ma paternit?tes testa veikšanai pied?v?jam izs?t?t pa pastu sagatavotu komplektu siekalu paraugu pareizai pa?emšanai m?jas apst?k?os. Š?dam testam ir iesp?ja pieteikties ar? www.genera.lv


Anon?ms paternit?tes tests nav izmantojams juridisku jaut?jumu risin?šanai!

  • Jautājiet mums!

    Jūsu jautājums:

    E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

    Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
    captcha