Rezultātu interpretācija

Ko noz?m? negat?vs rezult?ts?

 

Par paternit?tes izsl?gšanu var run?t tad, ja b?rna DNS profil? vismaz divos un vair?k DNS lokusos redzami rezult?ti, kas nesakr?t ar iesp?jam? t?va rezult?tu. Šaj? gad?jum? nav nek?du šaubu, ka test?tais v?rietis NAV b?rna biolo?iskais t?vs – negat?va rezult?ta ticam?ba vienm?r ir 100%.

 

Negat?va rezult?ta piem?rs:


DNS rajoni

(lokusi)

Iesp?jam? t?va

DNS profils

B?rna

DNS profils

B?rna m?tes

DNS profils

Radniec?bas iesp?jam?ba

D8S1179

10

15

12

15

12

16

ir iesp?jama

D21S11

26

30

30

32

30

32

ir iesp?jama

D7S820

10

11

10

12

10

10

nav iesp?jama

CSF1PO

9

12

12

12

12

12

ir iesp?jama

D3S1358

15

15

16

17

15

16

nav iesp?jama

TH01

9,3

9,3

7

9,3

6

9,3

nav iesp?jama

D13S317

8

12

8

11

11

11

ir iesp?jama

D16S539

11

11

11

13

12

13

ir iesp?jama

D2S1338

23

24

24

25

22

24

nav iesp?jama

D19S433

14

15

14

15

13

15

ir iesp?jama

vWA

14

15

15

19

19

20

ir iesp?jama

TPOX

8

8

8

8

8

11

ir iesp?jama

D18S51

13

18

13

16

14

16

ir iesp?jama

Amel

x

y

x

y

x

x

D5S818

12

12

11

12

12

14

nav iesp?jama

FGA

23

22,2

23

22

21

22

ir iesp?jama

Secin?jumi:

 1. Persona, no kuras ?emts B?RNA paraugs, ir v?riešu dzimuma.
 2. Varb?t?bu attiec?ba (Likelihood ratio) = 0;
 3. Iesp?ja, ka TEST?TAIS V?RIETIS var?tu b?t B?RNA biolo?iskais t?vs, ir izsl?gta.

Ko noz?m? pozit?vs rezult?ts?

 

Par paternit?tes apstiprin?šanu var run?t, ja visos test?tajos DNS lokusos viens no b?rna rezult?tiem sakr?t ar iesp?jam? t?va rezult?tu, bet otrs - ar m?tes rezult?tu. Svar?gi ir saprast, ka pozit?vs testa rezult?ts vienm?r ir ar ?oti augstu statistisko varb?t?bu (parasti no 99,99 l?dz pat vair?k k? 99,9999999999%), un nevis 100%, jo past?v iesp?ja, ka pasaul? ir ar? citi v?rieši, kuriem test?tajos DNS lokusos ir t?ds pats rezult?ts k? analiz?tajai personai.

 

Pozit?va rezult?ta piem?rs:


Lokusi

DNS rajoni

Iesp?jam? t?va

DNS profils

B?rna

DNS profils

B?rna m?tes

DNS profils

Radniec?bas iesp?jam?ba

D8S1179

10

15

12

15

12

16

ir iesp?jama

D21S11

26

30

30

32

30

32

ir iesp?jama

D7S820

10

12

10

12

10

10

ir iesp?jama

CSF1PO

9

12

12

12

12

12

ir iesp?jama

D3S1358

15

15

15

16

15

16

ir iesp?jama

TH01

9,3

9,3

9,3

9,3

6

9,3

ir iesp?jama

D13S317

8

12

8

11

11

11

ir iesp?jama

D16S539

11

11

11

13

12

13

ir iesp?jama

D2S1338

23

25

24

25

22

24

ir iesp?jama

D19S433

14

15

14

15

13

15

ir iesp?jama

vWA

14

15

15

19

19

20

ir iesp?jama

TPOX

8

8

8

8

8

11

ir iesp?jama

D18S51

13

18

13

16

14

16

ir iesp?jama

Amel

x

y

x

y

x

x

D5S818

11

12

11

12

12

14

ir iesp?jama

FGA

23

22,2

23

22

21

22

ir iesp?jama

Secin?jumi:

 1. Persona, no kuras ?emts B?RNA paraugs, ir v?riešu dzimuma.
 2. Varb?t?bu attiec?ba (Likelihood ratio) = 10634969;
 3. Varb?t?ba, ka TEST?TAIS V?RIETIS var?tu b?t B?RNA biolo?iskais t?vs, ir 99,999991%.
 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha