Personalizēts uztura DNS tests

Kurš gan negrib b?t vesel?gs, slaids, pievilc?gs? ?oti daudzi. Un, ja ir piepras?jums – ir ar? pied?v?jums. Tiek pied?v?tas  visdaž?d?k?s iesp?jas:  visu veidu  di?tas, ?šana atbilstoši m?ness f?z?m, medikamenti, uztura bag?tin?t?ji,  daž?das sporta nodarb?bas u.t.t. Liel?koties cilv?ki uzs?k k?du no iepriekš min?tajiem pas?kumiem ar liel?m cer?b?m, cent?bu, entuziasmu, ap??m?bu, ta?u laikam ritot, cer?tos rezult?tus sasniedz labi ja 1/3. Tie, kam veiksme g?jusi secen, savuk?rt, cenšas saprast iemeslus, k?p?c t?. Daži atz?st, ka ir slinkojuši – tom?r, ko dar?t, ja tiek, piem?ram,  regul?ri vingrots, iev?rots atbilstošs uzturs, bet svars sp?t?gi nekr?tas? Un, ja v?l draudzene, kas dara to pašu, ar katru m?nesi k??st arvien slaid?ka?  Rodas saj?ta, ka kaut kas tiek dar?ts nepareizi.  Tad internet? tiek las?ti ieteikumi, padomi,  daž?das publik?cijas, kas bieži ir viena otrai pretrun?. Las?t?js inform?cijas g?zm? apj?k,  samulst un lab?kaj? gad?jum? dodas p?c pal?dz?bas pie k?da speci?lista, slikt?k? – non?k pie secin?juma   „Man t?pat nekas nel?dz, nav j?gas neko dar?t, pie vainas sliktie g?ni” un vairs ar? neko nedara.

?emot v?r?, ka visi cilv?ki nav vien?di – kas vienam der, citam nepal?dz, vai pat kait?, GenEra laboratorija pied?v? efekt?vu risin?jumu:  veikt ?en?tisku anal?zi  „Uztura DNS tests”, kur? tiek analiz?ta virkne ?en?tisko mar?ieru (SNP) septi?os daž?dos g?nos, kuri savuk?rt ir iesaist?ti daž?dos metabolisma regul?cijas procesos.  Ieg?tais rezult?ts  ?auj sast?d?t individu?lu, katram person?gi piel?gotu uztura un fizisko aktivit?šu programmu,  ta?u to var izdar?t tikai speci?lists, kurš orient?jas gan ?en?tik?, gan cilv?ka fiziolo?ij?, gan uzturzin?tn?. M?su speci?liste ir Krist?ne Sekace, uzturzin?t?u ma?istre.

Cena: EUR 140.00

K? tas notiek:
 1. J?piesak?s uz parauga (uztriepes no mutes g?ot?das jeb t.s. „siekalu parauga”) nodošanu „Uztura DNS testam”  GenEra laboratorij?, R?tsup?tes iel? 1 k-1, R?g?, zvanot pa t?lr. 67425241 vai rakstot uz e-pastu: info@genera.lv (nepieciešams nor?d?t cilv?ka, kurš veiks „Uztura DNS testu”, v?rdu, uzv?rdu, vecumu, t?lru?a numuru, v?lamo laboratorijas apmekl?juma datumu un laiku).
 2. GenEra laboratorijas apmekl?juma laik?, kad nodosiet paraugu „Uztura DNS tests” anal?zei:
  • Jums tiks izsniegta uztura dienasgr?mata, kas l?dz uztura speci?listes apmekl?jumam j?aizpilda vismaz 3 dienas un j??em l?dzi uz konsult?ciju;
  • J?s pierakst?s uz konsult?ciju pie uztura speci?listes Krist?nes Sekaces;
  • J?samaks? EUR 140.00
 3. J?dodas norun?taj? laik? pie uztura speci?listes Krist?nes Sekaces uz konsult?ciju. T?s laik? tiks analiz?ta tr?s dienu uztura dienasgr?mata, noskaidrota slim?bas v?sture, izv?rt?ti svara zaud?šanas m??in?jumi,  veikti antropometriskie m?r?jumi ar bioimpedances metodi, skaidroti DNS anal?žu rezult?ti un, balstoties uz visu ieg?to inform?ciju, tiks sast?d?ta personaliz?ta uztura un fizisko aktivit?šu programma tieši Jums.

J?su ieguvumi:

 1. Sa?emsiet kvalitat?vu uztura speci?lista konsult?ciju un praktiskus ieteikumus, kas izriet no J?su ?en?tiskaj?m ?patn?b?m -  izmekl?juma „Uztura DNS tests” rezult?tiem;
 2. Motiv?ciju r?koties, lai sasniegtu sev t?kamus rezult?tus!
 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha