Uztura specialiste Kristine Sekace

Krist?ne Sekace

Mg. sc. sal. Uzutrzin?tn?
Uztura speci?liste
Latvijas Di?tas un Uztura speci?listu Asoci?cijas biedre

Izgl?t?ba:
R?gas Stradi?a universit?te, bakalaura programma „ Uzturs”
Starpaugstskolu ma?istra programma „Uzturzin?tne”.

Uztura speci?lists ir augsti kvalific?ta ?rstniec?bas persona ar augst?ko izgl?t?bu vesel?bas apr?p?. Uztura speci?lista galvenie uzdevumi ir vesel?bas veicin?šana profilaktiskos nol?kos, lai izvair?tos no iesp?jam?m vesel?bas probl?m?m. k? ar? katram pacientam individu?li atbilstoša uztura piem?rošanu, jo katrs cilv?ks ir unik?ls un vi?am ir vajadz?ga individu?l? pieeja.

Darb?bas lauks: Tiek izstr?d?ta individu?la uztura programma, ja ir:

 • liekais vai zems svars,
 • 1. un 2. tipa cukura diab?ts;
 • koron?r?s sirds slim?bas, t.sk. augsts holester?na l?menis,
 • gr?tniec?ba;
 • produktu nepanes?ba un uztura aler?ijas;
 • ve?et?risms;
 • ku??a, aizku??a dziedzera, bar?bas vada, aknu, nieru slim?bas;
 • caureja, aizciet?jumi;
 • esat sportists;
 • interese uzzin?t par sabalans?tu uzturu, t.sk. v?lme kop? iepirkties veikal?;
 • individu?las ?dienkartes izstr?de attiec?gajam laika periodam;
 • jebkuri citi jaut?jumi uztura jom?.
Uztura rekomend?cijas tiek sniegtas vienk?rš?, saprotam? veid?, ?emot v?r? darba un atp?tas rež?mu, „m??os” un „ne?damos” produktus un citus ieradumus, ka ar? finansi?l?s un praktisk?s iesp?jas!

Pirmaj? konsult?cij? notiek:
 • vesel?bas st?vok?a izv?rt?šana - anketa, intervija;
 • slim?bu v?stures noskaidrošana;
 • esošo uztura paradumu anal?ze;
 • svara sv?rst?ba dz?ves laik?, iepriekš?jie m??in?jumi to ietekm?t;
 • m?r?jumi: augums, svars, ?erme?a masas indekss, viduk?a, gurnu apk?rtm?rs;
  • ?erme?a kompoz?cija (kop?jie ?erme?a tauki, viscer?lie tauki un ?dens daudzums organism?, musku?u masa, kaulu miner?lu svars, baz?l? metabolisma vecums) noteikšana ar bioimpedanci;
 • ?en?tisko anal?žu datu interpret?cija un uztura korekciju noz?m?šana.
Sagaid?mie rezult?ti:
 • pozit?vas izmai?as j?su dz?vesveid?;
 • l?dzšin?jo ?šanas paradumu izmai?as;
 • ?erme?a masas samazin?šan?s;
 • ener?ijas un vitalit?tes palielin?šan?s;
 • pašsaj?tas uzlabošan?s.
 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha