Rēzus faktora (RhD) statusa DNS tests vīriešiem

Kas ir r?zus faktors (RhD)?

R?zus faktoru nosaka p?c olbaltumvielas - r?zus D antig?na (RhD) kl?tb?tnes vai iztr?kuma uz eritroc?tu (sarkano asins š?nu) virsmas. Ja uz eritroc?tu virsmas ir r?zus D antig?ns, tad cilv?ks ir r?zus pozit?vs: RhD+. Ja uz eritroc?tu virsmas r?zus D antig?na nav, tad cilv?ks ir r?zus negat?vs: RhD-.

Kas nosaka, vai cilv?ks b?s r?zus pozit?vs vai negat?vs?

Cilv?ka r?zus faktoru nosaka g?ns RHD, kura produkts ir olbaltumviela - antig?ns RhD.  Cilv?kiem ir divi hromosomu komplekti – viens mantots no m?tes, otrs – no t?va, t?p?c katr? m?su š?n? ir divas g?na RHD kopijas –al?les; ja abas kopijas funkcion? un ražo antig?nu RhD, tad cilv?ks ir r?zus pozit?vs – homozigots, savuk?rt, ja tikai viena kopija ir akt?va: r?zus pozit?vs – heterozigots. R?zus negat?viem cilv?kiem abas g?na RHD al?les ir nefunkcion?las, antig?ns RhD neveidojas vai ar? ir neakt?vs.

Kas ir r?zus faktoru nesader?ba?

R?zus faktoru nesader?ba rodas gad?jumos, kad r?zus negat?vam cilv?kam, kuram uz eritroc?tiem nav r?zus D antig?na, asinsrit? non?k r?zus pozit?vas asinis ar r?zus D antig?nu.  Rezult?t? r?zus D antig?ns tiek atpaz?ts k? sveš?ermenis un pret to veidojas antivielas.

R?zus faktoru nesader?ba var rad?t komplik?cijas gan p?c asins p?rliešanas, gan gr?tniec?bas laik?. Gr?tniec?bas laik? r?zus faktoru nesader?ba var veidoties gad?jumos, kad  gr?tniece ir r?zus negat?va, bet gaid?m? b?rna biolo?iskais t?vs ir r?zus pozit?vs, jo tad past?v iesp?ja, ka auglis var?tu b?t r?zus pozit?vs, k? rezult?t? gr?tnieces asin?s veidotos antivielas pret aug?a antig?nu RhD.

Pirm?s gr?tniec?bas laik? antivielas rodas reti un b?rns parasti piedzimst vesels. Ar katru n?kamo gr?tniec?bu komplik?ciju risks pieaug. R?zus antivielas trauc? aug?a att?st?bu, var izrais?t priekšlaic?gas dzemd?bas vai b?rna saslimšanu ar jaundzimušo hemol?tisko slim?bu.

K?da ir iesp?jam?ba, ka auglis var?tu b?t r?zus pozit?vs, ja ir zin?ms v?rieša r?zus faktora (RhD) DNS statuss (homozigots vai heterozigots) ?

 • Ja gaid?m? b?rna t?vs ir homozigots (abas g?na RHD al?les ir funkcion?jošas), tad auglis piln?gi noteikti b?s r?zus pozit?vs. Tas ar? noz?m?, ka visi š? v?rieša p?cn?c?ji b?s r?zus pozit?vi - vienalga, vai b?rna m?te ir r?zus pozit?va vai negat?va.  Ja gr?tniece ir r?zus negat?va, vi?ai b?s nepieciešama papildus terapija.
 • Ja gaid?m? b?rna t?vs ir heterozigots (viena no vi?a div?m g?na RHD al?l?m ir funkcion?joša),  past?v 50% iesp?jam?ba, ka auglis var?tu b?t r?zus pozit?vs, un 50% iesp?jam?ba, ka r?zus negat?vs. Š?dos gad?jumos r?zus negat?vai gr?tniecei b?tu ieteicams katras gr?tniec?bas laik? p?rbaud?t aug?a r?zus statusu (pozit?vs vai negat?vs).

K?dos gad?jumos r?zus pozit?viem v?riešiem b?tu ieteicams veikt R?zus faktora (RhD) statusa DNS testu?

Ja partnere ir r?zus negat?va un partneris ir r?zus pozit?vs. Veicot šo testu, b?s iesp?jams noteikt, vai pl?notie b?rni 100% b?s r?zus pozit?vi vai ar? past?v 50% varb?t?ba, ka b?s r?zus negat?vi.

Anal?zes apraksts.

R?zus faktora statusa noteikšana v?riešiem ir absol?ti nekait?ga proced?ra. K? paraugs tiek pa?emta uztriepe no mutes g?ot?das – t.s. „siekalu paraugs”. R?zus faktora (RhD) statusa DNS tests v?riešiem ietver divu RHD g?na fragmentu relat?vo kvantific?šanu.

Lai pieteiktos laboratorijas apmekl?jumam un nodotu paraugu k?da testa veikšanai, l?dzam zvan?t: 67425241 vai rakst?t uz e-pastu info@genera.lv nor?dot veicamo anal?zi,  cilv?ka, kam j?veic izmekl?jums: v?rdu un  uzv?rdu, dzimšanas gadu,  v?lamo laboratorijas apmekl?juma datumu, laiku un t?lru?a numuru.

 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha