Trombofīlijas DNS tests

Kas var b?t par c?loni iedzimt?m venoz?m tromboz?m?


Iedzimtas mut?cijas daž?dos g?nos var b?t par c?loni trombu veidošan?s procesam. Vieni no biež?k sastopamajiem iedzimto venozo trombožu c?lo?iem ir t.s. Leidena mut?cija G(1691)A faktoru V kod?jošaj? g?n? F5, G(20210)A mut?cija faktoru II kod?jošaj? g?n? F2 un mut?cijas C(677)T un A(1298)C g?n? MTHFR.


Iepriekš min?to mut?ciju kl?tb?tne k?d? no g?niem nenoz?m?, ka Jums oblig?ti dz?ves laik? b?s venoz?s trombozes, bet gan to, ka stipri palielin?s trombožu risks. Cilv?ka organism? katram g?nam ir divas kopijas (mantotas attiec?gi no m?tes un no t?va); t?s abas ir akt?vas, t?p?c gad?jum?, ja no m?tes mantotais g?ns satur mut?ciju, bet no t?va mantotais g?ns ir vesels - nesatur mut?ciju, trombu veidošan?s risks pieaug 2-10 reizes. Ja abas g?na kopijas satur mut?ciju, trombu veidošan?s risks pieaug jau 20-100 reizes.


Anal?zes praktisko pielietojumu var?tu raksturot š?di:


1) ja J?s ciešat no pastiprin?tas trombu veidošan?s, š? ir viena no anal?z?m, kas pal?dz?s noskaidrot trombu veidošan?s c?lo?us. Gad?jum?, ja tiks atrasta konkr?ta mut?cija, ?rst?jošais ?rsts var?s saprast, kuras olabaltumvielas (asinsreces faktora) sint?ze J?su organism? ir trauc?ta un noz?m?s attiec?gu ?rstniec?bas kursu. Mut?ciju J?su g?n? gan diemž?l pagaid?m izlabot nevar.


2) ja J?su dzimt? k?dam pirm?s pak?pes radiniekam ir atkl?ta mut?cija, kas paaugstina trombožu risku, tad iesak?m ar? Jums veikt š?s mut?cijas testu.


Anal?zes apraksts.

Ar anal?zi saist?t? proced?ra ir vienk?rša un nes?p?ga. No Jums tiks pa?emts siekalu vai perif?ro asi?u (0,1-7,5ml) paraugs. Paraugu izmantos J?su DNS anal?zei. Anal?z? tiks p?rbaud?ti tikai ar trombofiliju risku saist?to mut?ciju DNS rajoni.


Anal?zes rezult?tus var?siet sa?emt Jums ?rt? veid? (person?gi, pa pastu vai E-pastu) no laboratorijas - SIA GenEra, vai pie ?rsta, kas Jums noz?m?jis anal?zi.

Rezult?tu interpret?cija.

1) Leidena V mut?cija Faktoru V kod?još? g?n? F5;

Eiropas iedz?vot?ju (Caucasian) popul?cij? š? mut?cija satopama 3-8%, trombožu slimniekiem mut?cijas satopam?ba ir 20-25%. Leidena V mut?cija ir dominanta. Leidena V mut?cijas gad?jum? iesp?jama paaugstin?ta prote?na C rezistence, kas var?tu b?t viens no trombozes c?lo?iem.


2) G(20210)A mut?cija Faktoru II kod?još? g?n? F2;

Eiropas iedz?vot?ju (Caucasian) popul?cij? š? mut?cija satopama 2-3%, trombožu slimniekiem mut?cijas satopam?ba ir 4-8%. Mut?cijas gad?jum? iesp?jams palielin?ts protromb?na daudzums asin?s.

3) C(677)T un A1298C mut?cijas g?n? MTHFR.

C(677)T un A1298C mut?cijas Eiropas iedz?vot?ju (Caucasian) iedz?vot?ju popul?cij? satopamas 10-11%, trombožu slimniekiem mut?ciju sastopam?ba ir 13-26%. Gad?jumos, kad uztur? tiek lietots nepietiekošs folsk?bes vai B grupas vitam?nu daudzums, mut?cijas var b?t par c?loni paaugstin?tam homociste?na l?menim asin?s. Atš?ir?b? no g?nu F5 un F2 produktiem - faktoriem FV un FII, kas tieši ir iesaist?ti asi?u rec?šanas bio??miskajos procesos, g?na MTHFR produkts - 5,10-metil?ntetrahidrofol?ta redukt?ze ir netieši saist?ta ar asi?u rec?šanu.


Iedzimto venozo trombožu risks pastiprin?s gad?jumos, kad mut?cija g?n? MTHFR kombin?jas ar mut?ciju g?n? F5 - Leidena V vai g?n? F2 G(20210)A.

Lai pieteiktos laboratorijas apmekl?jumam un nodotu paraugu k?da testa veikšanai, l?dzu,

 • zvan?t: 67425241
 • s?t?t inform?ciju, nor?dot veicamo anal?zi,  cilv?ka, kam j?veic izmekl?jums v?rds un  uzv?rds, dzimšanas gads,  v?lamais pie?emšanas datums, laiks un J?su t?lru?a numurs uz e-pasta adresi info@genera.lv

 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha