Žilbēra sindroms

Kas ir Žilb?ra sindroms?

Žilb?ra sindroms (Gilbert’s syndrome) jeb labdab?g? iedzimt? intermit?još? (ar periodiskiem paasin?jumiem) hiperbilirubin?mija ir izplat?t?kais iemesls iedzimtam paaugstin?ta bilirub?na l?menim. Žilb?ra sindroms nav slim?ba, bet gan iedzimta vielmai?as ?patn?ba, kuras rezult?t? iesp?jams paaugstin?ts bilirub?na l?menis asin?s. Žilb?ra sindroms nav b?stams, t? paman?m?kais simptoms ir vair?k vai maz?k izteikta dzelte, kas neliecina par nopietnu saslimšanu un ir tikai p?rejošs kosm?tisks defekts. Dzelte nav izteikta, un parasti k??st man?ma stresa situ?cij?s, p?c badošan?s, p?c pastiprin?tas alkohola lietošanas, k? ar? pie liel?m fizisk?m slodz?m. T? nek?d? gad?jum? nesignaliz? par aknu boj?jumiem, t?p?c terapija nav nepieciešama. Dažiem cilv?kiem ar šo sindromu var ar? neb?t dzeltes. Žilb?ra sindroms sastopams vid?ji 5-12% Eiropas (Caucasian) iedz?vot?ju popul?cijas (Borlak at. al.,2000).

Žilb?ra sindroma diagnostikas galvenais nol?ks ir izsl?gt citas, nopietnas aknu saslimšanas.

Anal?zes apraksts.

Lai m?su laboratorij? veiktu Žilb?ra sindroma anal?zi, pietiek ar t.s. „siekalu paraugu” – uztriepi no mutes g?ot?das. Nav nepieciešama uztur?šan?s stacion?r?, k? tas ir, ja izmanto standarta metodi Žilb?ra sindroma noteikšanai – bio??misko ur?na anal?zi. G?nu l?men? veikt? anal?ze ir visprec?z?k?. Pasaul? tieši š? metode k?uvusi par standarta metodi Žilb?ra sindroma diagnostik?.

Žilb?ra sindroma c?lonis ir mut?cijas g?n? UGT1A1, kas kod? bilirub?na-UDP glikuronoziltransfer?zi (UGT). Žilb?ra sindroma gad?jum? visbiež?k sastopam? mut?cija ir TA insercija (homozigota) g?na UGT1A1 promotera rajon? (Monaghan G. et. al., 1996). Š? mut?cija samazina bilirub?na-UDP glikuronoziltransfer?zes ekspresiju par 30 -50% (Hsieh et.al., 2007). Samazinoties bilirub?na-UDP glikuronoziltransfer?zes ekspresijai, attiec?gi paaugstin?s bilirub?na l?menis asin?s, jo bilirub?na-UDP glikuronoziltransfer?ze ir enz?ms, kas veic bilirub?na glikuronidiz?ciju.

Ieteicams ?emt v?r?, ka cilv?kiem, kuriem ir Žilb?ra sindroms un kuri lieto medikamentus, kuru metabolismam nepieciešama glikuronidiz?cija (piem. Irinotecan, Paracetamol u.c), ir iesp?jama medikamentu nepanesam?ba (Esteban A. et al., 1999; Innocenti F. et. al., 2004)

Rezult?tu interpret?cija.

Visbiež?k sastopamais Žilb?ra sindroma c?lonis ir TA insercija g?na UGT1A1 promotera rajon?. Norm?l? variant? g?na UGT1A1 promotera rajon? ab?s all?l?s ir seši TA atk?rtojumi - A(TA)6TAA, bet Žilb?ra sindroma gad?jum? abas all?les satur septi?us TA atk?rtojumus- A(TA)7TAA.

Piem?rs.

Pacientam ir paaugstin?ts bilirub?na l?menis asin?s. Veicot Žilb?ra sindroma DNS testu TA insercijai g?na UGT1A1 promotera rajon? iesp?jami divi atbilžu varianti:

1. Iedzimtu Žilb?ra sindromu apstiprina

Genotips: Homozigots (TA)7 - abas all?les satur TA inserciju - A(TA)7TAA.

2. Iedzimtu Žilb?ra sindromu neapstiprina

Iesp?jamie genotipi:

§ homozigots (TA)6- abas all?les ir bez TA insercijas: A(TA)6TAA

§ heterozigots - viena all?le satur TA inserciju, otra n?: A(TA) 6TAA/A(TA)7TAA

J?mekl? citi c?lo?i paaugstin?tam bilirub?na l?menim. Šajos gad?jumos nevar izsl?gt iesp?ju, ka pacientam ir citas mut?cijas g?n? UGT1A1, kuras ar šo testu netiek p?rbaud?tas.

Lai pieteiktos laboratorijas apmekl?jumam un nodotu paraugu k?da testa veikšanai, l?dzu,

 • zvan?t: 67425241
 • s?t?t inform?ciju, nor?dot veicamo anal?zi,  cilv?ka, kam j?veic izmekl?jums v?rds un  uzv?rds, dzimšanas gads,  v?lamais pie?emšanas datums, laiks un J?su t?lru?a numurs uz e-pasta adresi info@genera.lv

 

 

Izmantotie avoti:

Borlak, J., Thum, T., Landt, O., Erb, K., Hermann, R. Molecular diagnosis of a familial nonhemolytic hyperbilirubinemia (Gilbert's syndrome) in healthy subjects. Hepatology 32: 792-795, 2000.

Esteban A, Pérez-Mateo M (1999). Heterogeneity of paracetamol metabolism in Gilbert's syndrome. European journal of drug metabolism and pharmacokinetics 24 (1): 9–13.

Hsieh, T.-Y., Shiu, T.-Y., Huang, S.-M., Lin, H.-H., Lee, T.-C., Chen, P.-J., Chu, H.-C., Chang, W.-K., Jeng, K.-S., Lai, M. M. C., Chao, Y.-C. Molecular pathogenesis of Gilbert's syndrome: decreased TATA-binding protein binding affinity of UGT1A1 gene promoter. Pharmacogenet. Genomics 17: 229-236, 2007.

Innocenti F, Undevia S.D., Iyer L., et. al. Genetic variants in the UDP- glucuronosyltransferase 1A1 gene predict the risk of severe neutropenia of irinotecan. J. Clin. Oncol. 2004; 22:1382-1388.

Monaghan G, Ryan M, Seddon R, Hume R, Burchell B (1996). Genetic variation in bilirubin UPD-glucuronosyltransferase gene promoter and Gilbert's syndrome. Lancet 347 (9001): 578–81.

 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha