Karte

 

Sabiedriskais transports: pie mums var ?rti atbraukt ar 13. un 36. autobusu.

J?k?pj ?r? pietur? „Pagrieziens uz Kleistiem”.


Priv?tais transports: iesak?m vad?ties p?c kartes (skat?t augst?k). ?kas priekšpus? ir autost?vvieta, kur? vietu uz laboratorijas apmekl?juma laiku atrad?siet ar? savam auto.

 

Nodrošin?ta vides pieejam?ba person?m ar funkcion?liem trauc?jumiem.

Kontakti

  • Adrese:

   R?tsup?tes iela 1 k-1, R?ga LV-1067

    

   Ar mums var sazin?ties:

   T?lrunis: 67425241

   Fakss: 67442407

   E-pasts: info@genera.lv


   Darba laiks

   P

   9.30 - 17.00

   O

   9.30 - 17.00

   T

   9.30 - 17.00

   C

   9.30 - 17.00

   P

   9.30 - 17.00

   S

   Katra m?neša otraj? sestdien? tikai p?c iepriekš?ja pieraksta

   Sv

   Br?vs

   Ieteicama iepriekšpierakst?šan?s!

   T?lr.: 67425241

  • Jautājiet mums!

   Jūsu jautājums:

   E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

   Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
   captcha