Par mums

Sertific?ta kl?niski diagnostisk? laboratorija, test?šanas sf?ra – molekul?r? biolo?ija


§ Vesel?bas apr?pes iest?žu, uz??mumu un prakšu re?istra Nr. 0192-68301.

§ Vesel?bas ministrijas sertifik?ts Nr. L-194-A


Pied?v?tie pakalpojumi:  paternit?tes noteikšana un personu identifik?cija, iedzimto slim?bu molekul?r? diagnostika, farmakogenomiski p?t?jumi, SNP profil?šana un citi DNS sekven?šanas un genotip?šanas pakalpojumi.


SIA “GenEra” dibin?ta 2001. gada 26. j?nij?; dibin?t?ji – Latvijas Biomedic?nas P?t?jumu un Studiju centrs (LV BMC) un fiziskas personas.

Foto: Lauris V?ksne, f64 Photo agency.

  • Jautājiet mums!

    Jūsu jautājums:

    E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

    Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
    captcha