Sadarbības partneri

Sadarb?bas partneri ?rpus Latvijas:

 • Agdia, Inc.
 • Asper Biotech Ltd.
 • Karolinska Instit?ts, Hudinges slimn?c? Stokholm?, Zviedrij?
 • MWG Biotech AG
 • Novartis Pharma Services Inc. - p?rst?vniec?ba Latvij?

Sadarb?bas partneri Latvij?:

 • B?rnu Kl?nisk? Universit?tes slimn?ca
 • Gastroenterolo?ijas centrs Paula Stradi?a Kl?nisk? Universit?tes Slimn?ca
 • Gremošanas slim?bu centrs „GASTRO”
 • Latvijas Biomedic?nas p?t?jumu un studiju centrs
 • Latvijas Hemof?lijas biedr?ba
 • Latvijas Medic?nisk?s ?en?tikas centrs
 • Latvijas tiesas
 • Latvijas Zv?rin?tu advok?tu Padome
 • Latvijas Zv?rin?tu not?ru padome
 • Paula Stradi?a Kl?nisk? Universit?tes slimn?ca
 • Priv?tkl?nika  „J?SU ?RSTI”
 • R?gas Austrumu Kl?nisk? Universit?tes slimn?ca
 • SIA Auxilia Prima ?rstu prakse
 • VA Latvijas Infektolo?ijas Centrs
 • Valsts Hematolo?ijas Centrs
 • Valsts policijas Krimin?listikas p?rvaldes Biolo?isko ekspert?žu noda?a
 • Valsts Tiesu Ekspert?žu Birojs
 • Valsts Tiesu Medic?nas Ekspert?zes Centrs
 • Vesel?bas nor??inu centrs
 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha