Thermo Fisher Scientific Zinātnes Dienās 2013” 12.11.2013.

K? starptautisk?s komp?nijas Thermo Fisher Scientific p?rst?vji Latvij?, aicin?m piedal?ties:

„Thermo Fisher Scientific Zin?tnes Dien?s 2013”
12.11.2013. (otrdiena)
s?kums pl. 9.30
R?g?, Slokas iel? 1, „MARITIM Park Hotel„ viesn?cas konferen?u z?l?.

Jums b?s lieliska iesp?ja bez maksas iepaz?ties ar Thermo Fisher Scientific daudzveid?g?s produkcijas pied?v?jumu, apl?kot izst?d?tos Thermo Fisher Scientific produkcijas ekspon?tus, uzdot interes?jošos jaut?jumus komp?nijas vadošajiem darbiniekiem, apmekl?t semin?rus.

T?l?k, l?dzu, skat?t „Thermo Fisher Scientific Zin?tnes Dienu 2013” semin?ru programmu un s?k?ku aprakstu latviešu valod?.
Lai apmekl?tu „Thermo Fisher Scientific Zin?tnes Dienas 2013”, j?re?istr?jas šeit.

Thermo Fisher Scientific Zinātnes Dienās 2013” 12.11.2013.

  • Jautājiet mums!

   Jūsu jautājums:

   E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

   Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
   captcha